Cập nhập các văn bản pháp lý mới nhất

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 THAY THẾ LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 Th312

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 THAY THẾ LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai 2024 thay thế Luật Đất đai 2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Tuy nhiên sẽ quy định hiệu lực sớm đối với Điều 190 và Điều 248 Luật Đất đai 2024 từ ngày 01/4/2024. Luật Đất đai 2024 có những điểm mới nổi bật sau: 1.Mở r...

Đọc thêm
NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT NHÀ Ở 2023 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2025 Th1229

NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT NHÀ Ở 2023 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2025

Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội chính thức thông qua ngày 27/11/2023. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.  Sau khi sửa đổi, Luật Nhà ở có nhiều quy định mới về quản lý chung cư mini, bỏ thời hạn sở hữu nhà chung cư và nhiề...

Đọc thêm
NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT CĂN CƯỚC 2023 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/7/2024 Th1229

NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT CĂN CƯỚC 2023 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/7/2024

Ngày 27/11/2023, Quốc hội khoá XV đã chính thức thông qua Luật Căn cước với 87.25% ý kiến tán thành và Luật sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Theo đó, Luật Căn cước có những điểm mới sau: 1. Chính thức đổi tên thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước Song song với việc sửa tên dự án Luật từ Luật Căn cước công dân ...

Đọc thêm
NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Th208

NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày 06/01/2022 Chính phủ ban hành Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản. Có hiệu lực ngày 01/03/2022 cụ thể:   CHÍNH PHỦ ------- C...

Đọc thêm

NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15

Giảm thuế Giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Từ ngày 01/02/2022. Ngày 28/01/2022 Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã h...

Đọc thêm

NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

      Tại kỳ họp thứ 9 vừa qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật này sẽ có có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiện hành....

Đọc thêm
Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống các ngành nghề kinh tế Việt Nam Th301

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống các ngành nghề kinh tế Việt Nam

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành   THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- ...

Đọc thêm
Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiêp Th301

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiêp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015 quy định chi tiết và cụ thể về thủ tục đăng ký doanh nghiệp : CHÍNH PHỦ ------- ...

Đọc thêm
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư Th228

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

Nghị đinh 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2015: CHÍNH PHỦ ------- ...

Đọc thêm
QUY ĐỊNH MỚI VỀ CON DẤU THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 Th228

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CON DẤU THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

  Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015, về việc quản lý và sử dụng con dấu  đã có nhiều thay đổi so với Luật doanh nghiệp 2005. Tại điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp, không phải đảm bảo hìn...

Đọc thêm