Ngày 01/02/2024 Cục du lịch Quốc gia Việt Nam có Công văn Thông báo Số 203/CDLQGVN – QLLH về việc đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định:
Từ ngày 01/01/2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 94/2021/NĐ-CP phải thực hiện theo mức ký quỹ tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 với mức ký quỹ như sau:

+ Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.

+ Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là: 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu) đồng.

+ Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng.

+ Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng.

Chi tiết xem tại Công văn Linalaw đã đính kèm