Các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005 (Sửa đổi năm 2009) Th629

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005 (Sửa đổi năm 2009)

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Đọc thêm