Các văn bản pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, thương mại

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống các ngành nghề kinh tế Việt Nam Th301

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống các ngành nghề kinh tế Việt Nam

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành   THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- ...

Đọc thêm
Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiêp Th301

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiêp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015 quy định chi tiết và cụ thể về thủ tục đăng ký doanh nghiệp : CHÍNH PHỦ ------- ...

Đọc thêm
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư Th228

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

Nghị đinh 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2015: CHÍNH PHỦ ------- ...

Đọc thêm
QUY ĐỊNH MỚI VỀ CON DẤU THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 Th228

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CON DẤU THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

  Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015, về việc quản lý và sử dụng con dấu  đã có nhiều thay đổi so với Luật doanh nghiệp 2005. Tại điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp, không phải đảm bảo hìn...

Đọc thêm
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP Th228

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP Ngày 10/10/2018, Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp chính thức có hiệu lực . Nghị định 108/2018/NĐ-CP có một số điểm mới sau: Bổ sung quy định về việc doanh nghiệp không phải ...

Đọc thêm
LUẬT  KẾ TOÁN Th306

LUẬT KẾ TOÁN

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Đọc thêm
LUẬT ĐẦU TƯ Th305

LUẬT ĐẦU TƯ

Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Đọc thêm
Luật Doanh nghiệp 2014 Th627

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Đọc thêm