Các văn bản pháp luật về các lĩnh vực khác

Luật công chứng 2014 Th723

Luật công chứng 2014

Luật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

Đọc thêm