SỰ KHÁC NHAU GIỮA GIẤY ỦY QUYỀN VÀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN Th723

SỰ KHÁC NHAU GIỮA GIẤY ỦY QUYỀN VÀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

GIẤY ỦY QUYỀN VÀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN Ủy quyền chính là một giao dịch dân sự, qua đó người này (người ủy quyền) chỉ định người kia (người được ủy quyền) đại diện cho mình thực hiện một hoặc nhiều công việc. Tại Điều 116 Bộ luật dân sự (BLDS) 2015 quy định như sau: ...

Đọc thêm