Ngành nghề có vốn pháp định Th612

Ngành nghề có vốn pháp định

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TPHCM PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH Nghị đinh 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ- CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành ...

Đọc thêm