Hướng dẫn cấp giấy tờ hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ Th306

Hướng dẫn cấp giấy tờ hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ

Bộ Y tế ban hành Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Theo đó, hướng dẫn cấp một số loại giấy chứng nhận (GCN) hưởng chế...

Đọc thêm