Nghị định số 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Nghị định số 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Từ ngày 23 tháng 8 năm 2...

Đọc thêm
LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014 Th509

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------...

Đọc thêm
Thông tư 33/2018/TT-BTC sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Th426

Thông tư 33/2018/TT-BTC sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Đọc thêm