Theo Luật đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì kinh doanh hoạt động mua bán nợ là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy nên, Doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động kinh doanh lĩnh vực này cũng cần lưu ý những quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh. Cụ thể:

Theo Điều 5, 7 Nghị định số 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và Thông tư số 53/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 03/7/2017) thì điều kiện để kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, bao gồm:

  1. Doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ: Quy chế này được ban hành bởi cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quy định tại điều lệ của doanh nghiệp.
  2. Vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu: 100 tỷ đồng (Tại mọi thời điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, vốn điều lệ/vốn đầu tư thực góp hạch toán trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu này)
  3. Điều kiện đối với người quản lý của Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, tư vấn mua bán nợ:

– Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

– Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận;

– Là người quản lý hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ;

– Những người đã làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng thêm điều kiện: Không là người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 03 năm trước liền kề.

Tại thời điểm được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, người quản lý phải có các hồ sơ sau:

– Phiếu lý lịch tư pháp.

– Bằng đại học (trở lên) thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận.

– Bản cam kết với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ về việc đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện của người quản lý Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

  1. Các khoản nợ được mua bán phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

– Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ;

– Không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm về việc bán nợ;

– Bên mua nợ và bên nợ không phải là người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp.

  1. Việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ, bên bán nợ.
  2. Doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó hoặc nhận bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác nhằm mục đích mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm.
  3. Bên mua nợ, bên bán nợ, bên nợ và các bên liên quan khác phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối trong trường hợp mua bán nợ hình thành quan hệ cho vay, vay nợ nước ngoài và sử dụng ngoại hối trong giao dịch mua bán nợ.
  4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ cần thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính và trong trường hợp đột xuất, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, tình hình kinh doanh và chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Phụ lục 01/BC ban hành kèm theo Thông tư 53/2017/TT-BTC.

PHỤ LỤC 01/BC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 53/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2017 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ)

  1. Về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
STT Danh mục Đáp ứng điều kiện theo Nghị định số 69/2016/NĐ-CP Ghi chú
1 Vốn điều lệ/vốn đầu tư thực góp số tiền
2 Quy chế quản lý nội bộ về tổ chức Có/Không
3 Quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ Có/Không
4 Quy định về người quản lý Tuân thủ/Không
5 Các quy định điều kiện bổ sung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ tại Điều 7 Thông tư này Tuân thủ/Không
  1. Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh:
STT Danh mục Kỳ báo cáo Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo Ghi chú
Số lượng Giá trị (triệu đồng) Số lượng Giá trị (triệu đồng)
1 Tổng số nợ mua
2 Tổng số nợ bán
3 Tổng số nợ tư vấn, môi giới đã thực hiện được
4 Tổng số nợ được giao dịch tại sàn giao dịch nợ

III. Về việc tuân thủ các quy định về pháp luật: Có vi phạm gì hay không, biện pháp khắc phục.

Ngoài ra, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ cần đáp ứng các điều kiện chung như sau:

– Công bố công khai việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ về vốn, quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ tại trụ sở chính và trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp phải lưu trữ tài liệu đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

Dịch vụ tư vấn của Công ty Luật Linh Nga và Cộng sự về Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ:

– Tư vấn đến Khách hàng về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ;

– Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Trên đây là một số điều kiện cần đáp ứng của Doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu như còn vấn đề nào vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, xin bạn vui lòng liên hệ Công ty Luật Linh Nga và Cộng sựemail support@linalaw.vn hoặc số điện thoại: 024.6651.2884 – Hotline: 0987.933.985 để được giải đáp cụ thể hơn. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của bạn!

Trân trọng./.