Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện thủ tục giải thể , nhưng công ty đã bị mất con dấu do bộ công an cấp. Xin hỏi luật sư, chúng tôi phải thực hiện những thủ tục gì? Cảm ơn.

Chào bạn, thay mặt đội ngũ luật sư tư vấn, tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Để có thể thực hiện giải thể doanh nghiệp thì bạn bắt buộc phải có con dấu công ty để thực hiện các thủ tục hành chính. Vì vậy, bạn cần phải thực hiện khắc con dấu và xin đăng ký con dấu mới thay cho con dấu đã bị mất trước đó sau đó mới thực hiện giải thể doanh nghiệp.

 • Thủ tục cấp con dấu mới do bị mất dấu của cơ quan công an cấp
  • Thông báo với cơ quan công an về việc mất con dấu , mất giấy chứng nhận mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
  • Sau khi có văn bản xác nhận của cơ quan công an. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu và thông báo mẫu dấu theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp này phòng Đăng ký kinh doanh không yêu cầu doanh nghiệp đóng mẫu con dấu cũ vào Thông báo.
 • Thủ tục Giải thể doanh nghiệp như sau:

Bước 1:

– Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này phải có nội dung:

 1. a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 2. b) Lý do giải thể;
 3. c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 4. d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 5. e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tiến hành thanh lý tài sản phải lập biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp

– Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có).

Bước 2:

 • Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bước 3:

 • Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ gồm có:

– Quyết định giải thể doanh nghiệp;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã quyết toán thuế xong, doanh nghiệp không còn nợ thuế và đã đóng mã số thuế của doanh nghiệp;

– Biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

Bước 4:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an nếu con dấu do công an cấp. Sau khi đã trả dấu, doanh nghiệp nộp văn bản của cơ quan công an xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Kèm theo văn bản này, doanh nghiệp cần phải nộp bản báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Trên đây là những thông tin dành cho tổ chức, cá nhân tiến hành giải thể hoạt động kinh doanh. Nếu như còn vấn đề nào vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, xin bạn vui lòng liên hệ Công ty Luật Linh Nga và Cộng sự , Email: doanhnghiep@linalaw.vn hoặc số điện thoại: 024.6651.2884 – 0987933985 để được giải đáp cụ thể hơn.

 • Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của bạn!
 • Trân trọng./