Linalaw xin gửi tới Quý khách hàng thông báo về việc bổ sung mức ký quỹ đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

Sau thời gian thực hiện việc giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 theo Nghị định số 94/2021/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP. Cụ thể:

  • Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng);
  • Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng);
  • Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trực tiếp ra ngân hàng nhận ký quỹ để nộp bổ sung tiền ký quỹ và đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo quy định (không cần đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành) và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đối với giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và Sở du lịch các tỉnh, thành phố đối với giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Để thực hiện bổ sung mức ký quỹ, Quý khách hàng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Rà soát lại mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành của công ty tại Ngân hàng (Căn cứ vào Hợp đồng ký quỹ/Giấy chứng nhận tiền ký quỹ). Trường hợp mức ký quỹ chưa đảm bảo với quy định tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP thì Công ty thực hiện các bước dưới đây.

Bước 2: Liên hệ trực tiếp với Ngân hàng nhận ký quỹ để tiến hành nộp bổ sung tiền ký quỹ và ký kết lại Hợp đồng ký quỹ (Thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng).

Sau đó, Ngân hàng sẽ phát hành 03 bản Giấy chứng nhận ký quỹ và giao 02 bản cho doanh nghiệp.

Bước 3: Doanh nghiệp nộp Công văn thông báo và Giấy chứng nhận tiền ký quỹ mới (bản gốc) tới Cục du lịch Quốc gia Việt Nam hoặc Sở du lịch.

Trên đây là toàn bộ nội dung về việc thay đổi mức ký quỹ đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành. Linalaw trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng!